Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ.Λ.
Γ’ ΕΠΑ.Λ.
Ομάδα Α΄ Ομάδα Β΄
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Φυσική 4
Μαθηματικά 2 Μαθηματικά 5
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Ειδικότητα 1 2 Ειδικότητα 1 2
Ειδικότητα 2 2 Ειδικότητα 2 2
Επιλογής
Βιολογία 1
Στατιστικά 2
Α.Ο.Θ. 2
Σύνολο 8 Σύνολο 15
Β΄ ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 3
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Φυσική 2 Φυσική 3
Μαθηματικά Κατ. 3
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 2
Χημεία 1 Χημεία 1
Σύνολο 8 Σύνολο 15
Κύκλοι και Τομείς ΕΠΑ.Λ.
Στην Α’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων οι μαθητές επιλέγουν κύκλο μαθημάτων. Ο κύκλος μαθημάτων καθορίζει και τις επιλογές τομέα που θα κάνουν στην Β’ τάξη των ΕΠΑΛ.

Αντιστοιχία υπάρχει και ανάμεσα στον τομέα που θα ακολουθήσει κάποιος μαθητής στη Β’ τάξη, με την ειδικότητα στην οποία θα συνεχίσει στη Γ’ τάξη.

Κατάταξη Μαθητών
Η διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς και τις ειδικότητες γίνεται ως εξής:
~ Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
~ Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τους Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου.
~ Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.
Κύκλοι και ειδικότητες ΕΠΑ.Λ.
Κύκλοι Α΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. Τομείς Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. Ειδικότητες Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.
Τεχνολογικός Μηχανολογίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
Οχημάτων Μηχανικών και Ηλεκτρ. Συστημάτων Αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Δομικών Έργων Σχεδιαστών Δομικών Έργων
Εφαρμοσμένων Τεχνών Ηλεκτρονικής Γραφικών Τεχνών
Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων και Δικτύων
Υπηρεσιών Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Υπαλλήλων Συστ. και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
Πληροφορικής Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων
Ναυτικός Ναυτικού Πλοιάρχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Ναυτικού Μηχανικών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού